ZAJĘCIA LOGOPEDYCZE

Kto może uczęszczać na zajęcia?

Opieką logopedyczną w naszej szkole objęci są głównie uczniowie klas I-VI, u których stwierdzono wady wymowy bądź zaburzenia mowy. Uczniowie typowani są na podstawie wyników badań logopedycznych (wykonywanych przez logopedę szkolnego w toku wrześniowych badań przesiewowych) lub na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.

W jaki sposób odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się zazwyczaj w zespołach 2 – 4 -osobowych oraz indywidualnie (w zależności od potrzeb). Prowadzone są systematycznie, jeden raz w tygodniu dla każdego ucznia. Zajęcia trwają 45 minut.

Uczniowie przynoszą na zajęcia zeszyt A4, do którego wklejają karty pracy, a także wskazówki, w jaki sposób należy wykonywać te zadania. Wszystkie ćwiczenia wymagają systematycznej pracy realizowanej zarówno w toku zajęć szkolnych, jak i domowych. Logopeda ustala rodzaj ćwiczeń z dzieckiem i ukierunkowuje jego pracę, ale to rodzice wpływają na jej skuteczność. Zalecane są systematyczne codzienne ćwiczenia z dzieckiem trwające około 15 minut pod nadzorem osoby dorosłej.

Efektywność pracy terapeutycznej zależy od wielu czynników, tj. od stopnia nasilenia i czasu występowania nieprawidłowości w mowie, sprawności intelektualnej dziecka, budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego, systematyczności, udziału w zajęciach oraz ćwiczeń utrwalających, które powinny być konsekwentnie realizowane w środowisku domowym.

 

ZAJĘCIA KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNE

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej na terenie szkoły. Przeznaczone są dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia).

Kto może uczęszczać na zajęcia?

Do udziału w zajęciach w pierwszej kolejności zakwalifikowani zostają uczniowie posiadający opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Kwalifikacja odbywa się na początku roku szkolnego lub w trakcie, po wpłynięciu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Możliwe jest też zapisanie ucznia na wniosek nauczyciela, wychowawcy, pedagoga lub psychologa.

W jaki sposób odbywają się zajęcia?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się raz w tygodniu i trwają 45 minut. Prowadzone są w grupach do 5 osób. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być odbywać się indywidualnie z uczniem. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do dopilnowania, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia oraz do współpracy w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach za zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

 

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Trening Umiejętności Społecznych to zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne. Ich celem jest wzmacnianie umiejętności w zakresie rozpoznawania i reagowania na swoje i cudze emocje, współpracę w grupie, usprawnianie komunikacji, radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych. Dzieci poprzez współdziałanie uczą się rozwiązywania konfliktów, asertywności i respektowania ustalonych zasad. Ćwiczą również samokontrolę (kontrolę zachowania i emocji), uczą się jak radzić sobie z trudnymi emocjami, a także w jaki sposób odreagować napięcie emocjonalne.

Kto może uczęszczać na zajęcia?

W treningu mogą brać udział dzieci kierowane z poradni (z trudnościami społecznymi), a także inni uczniowie, którzy mają trudności w kontaktach społecznych w klasie. Uczniowie typowani są przez specjalistów po konsultacji z wychowawcą klasy.

W jaki sposób prowadzone są zajęcia?

Uczestnicy pracują w grupach liczących do 8 osób. Zajęcia grupowe trwają około 60 minut i prowadzone są 1 raz w tygodniu.

 

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Kto może uczęszczać na zajęcia?

W zajęciach integracji sensorycznej biorą udział dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym proponowane są tego typu zajęcia. Terapię zaleca się dzieciom z zaburzeniami sensorycznymi, które mogą mieć problemy i zaburzenia w wielu aspektach.

W jaki sposób odbywają się zajęcia?

Zajęcia trwają 45 minut. Terapeuta w trakcie zajęć stymuluje zmysły dziecka, usprawnia motorykę małą i dużą oraz koordynację wzrokowo-ruchową. Terapia SI odbywa się w specjalnie do tego zaadaptowanej sali. To terapii wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt.

 

ZAJĘCIA REHABILITACYJNE

Kto może uczęszczać na zajęcia?

W zajęciach fizjoterapeutycznych mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w którym zalecane są tego typu zajęcia. W zajęciach gimnastyki korekcyjnej mogą brać udział dzieci z wadami postawy. Ćwiczenia odbywają się w grupach od 2 do 5 osób.

 

BIOFEEDBACK

Kto może uczęszczać na zajęcia?

W zajęciach mogą brać udział uczniowie ze wskazaniami do terapii metodą EEG Biofeedback zawartymi w orzeczeniach lub opiniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.

Podstawę zakwalifikowania ucznia do terapii stanowią dokumenty złożone w sekretariacie szkoły, u terapeuty EEG Biofeedback lub u pedagoga szkolnego:

  • zaświadczenie od pediatry stwierdzające brak przeciwwskazań do terapii (lub w razie skierowania od pediatry do neurologa – zaświadczenia od neurologa stwierdzające brak przeciwwskazań do terapii na podstawie aktualnego badania EEG),
  • zgłoszenie rodzica/prawnego opiekuna oraz wyrażenie zgody na udział dziecka w zajęciach biofeedback.

Rodzice zobowiązani są do wypełnienia ankiety, rozmowy z terapeutą i przekazania mu informacji o stanie zdrowia dziecka (zwracając szczególną uwagę na to, by podać terapeucie informacje o tym, jakie aktualnie dziecko przyjmuje leki) oraz o podejmowanych innych formach terapii.

W jaki sposób odbywają się zajęcia?

Treningi odbywają się raz w tygodniu (w uzasadnionych przypadkach dwa razy w tygodniu). Czas trwania zajęć to ok. 45 minut. W przypadku młodszych dzieci oraz uczniów mających poważne trudności z koncentracją uwagi lub nadruchliwością, czas zajęć powinien być dostosowany do wydolności wysiłkowej dziecka. W pracowni terapeutycznej uczeń może przebywać tylko w obecności terapeuty. Dziecko nie może samodzielnie korzystać ze sprzętu komputerowego i elektronicznego znajdującego się w pracowni.

 
Publiczna Szkoła Podstawowa

Sióstr Salezjanek im. Błogosławionej Laury Vicuña w Krakowie

Adres: os. Kościuszkowskie 7, 31- 858 Kraków
E-mail: laurasp@poczta.onet.pl
Telefon: +48 12 648 05 08
Strona internetowa: https://www.vicuna.edu.pl